dokumenty

STANOVY

Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí z.s. 

I. Úvodní ustanovení

 1. Název: Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí z.s.

 2. Sídlo: U Nesypky 110/28, Praha 5 – Smíchov

 3. IČ: 65399510

 4. Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí z.s. (dále jen „ADSKC“) je zapsána ve spolkovém rejstříku pod spis. zn. L 7611 vedenou u Městského soudu v Praze.

II. Cíle a činnosti ADSKC

 1. Základním cílem ADSKC je chránit a prosazovat zájmy denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí před státními a jinými veřejnoprávními orgány, ale i obecně ve společnosti.

 2. Cílem ADSKC je i veřejná prezentace, propagace a informování o denních stacionářích a krizových centrech s psychoterapeutickou péčí, jako o významných a moderních formách zdravotní péče o duševní zdraví.

 3. Na podporu dosažení svých cílů může ADSKC vyvíjet i další aktivity (jako je spolupráce s dalšími organizacemi, podpora vzdělávání, fundraising apod.), ovšem vždy bezprostředně související s popsanými cíli ADSKC.

III. Členství

 1. Členství v ADSKC je řádné a přidružené.

 2. Řádným členem ADSKC (dále jen „člen“) se může stát zletilá fyzická osoba nebo osoba právnická, která:

  1. se ztotožňuje s cíli ADSKC a souhlasí s jejími stanovami;

  2. je připravena vyvíjet úsilí a činnost k naplnění cílů ADSKC a

  3. svou vůli stát se členem ADSKC vyjádřila/vyjádří podáním písemné přihlášky a včasnou úhradou členského příspěvku.

 3. Člen má právo účastnit se činnosti a rozhodování ADSKC prostřednictvím orgánů ADSKC, má právo být informován o všech záměrech, rozhodnutích a výsledcích činnosti ADSKC a podílet se na nich, volit a být volen do orgánů ADSKC.

 4. Povinností člena je dbát o dobré jméno ADSKC, nezneužívat ADSKC ke svým osobním cílům odlišným od cílů ADSKC, zachovávat jeho vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů, platit členský příspěvek a aktivně podporovat činnost ADSKC a podílet se na ní (účastí na jednání příslušných orgánů ADSKC, na oznámených aktivitách ADSKC apod.).

 5. Přidružené členství vzniká osobě, která podáním přihlášky vyjádří zájem o členství, ale zároveň nezaplatí/nezaplatila členský příspěvek (dále jen „přidružená osoba“). Přidružená osoba se pak nemůže aktivně podílet na činnosti orgánů ADSKC a ani jí nejsou určeny výsledky činnosti ADSKC, pokud nebude rozhodnuto jinak.

 6. Přidružená osoba má právo účastnit se bez hlasovacího práva a bez práva vystoupit Valné hromady ADSKC (jako pozorovatel) a být informována o jejím průběhu prostřednictvím příslušného zápisu. Přidružená osoba však nemá právní nárok na informace o všech záměrech, rozhodnutích a výsledcích činnosti ADSKC, ani nemá právní nárok podílet se na nich, dále nemá právo volit a být volena do orgánů ADSKC.

 7. Povinností přidružené osoby je dbát o dobré jméno ADSKC a nezneužívat ADSKC ke svým osobním cílům.

 8. Na členství v ADSKC není právní nárok. O přijetí za člena nebo přidruženou osobu vždy rozhoduje představenstvo ADSKC.

 9. Člen, který řádně nezaplatí členský příspěvek, ale jinak splňuje nároky kladené na přidruženou osobu, se automaticky stává přidruženou osobou v kalendářním roce následujícím po roce, za nějž neuhradil členský příspěvek.

 10. Členství v ADSKC zaniká:

  1. vystoupením;

  2. vyloučením;

  3. úmrtím nebo zánikem právní subjektivity.

 11. Člen i přidružená osoba své členství ukončují vystoupením tak, že oznámí své rozhodnutí na Valné hromadě nebo písemně představenstvu ADSKC. Členství zaniká okamžikem oznámení nebo doručení oznámení příslušnému orgánu.

 12. Člen i přidružená osoba mohou být vyloučeni rozhodnutím Valné hromady na návrh člena představenstva, pokud:

  1. poškodí hrubým způsobem nebo opakovaně poškozují dobré jméno ADSKC, nebo

  2. jinak jednají v přímém rozporu s těmito Stanovami, nebo

  3. narušují hrubým způsobem či opakovaně dobré vztahy osob v ADSKC.

 13. Účinnost vyloučení nastává dnem rozhodnutí Valné hromady.

 14. Jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z členství v ADSKC zanikají okamžikem zániku členství.

IV. Orgány a správa ADSKC

 1. Orgány ADSKC jsou:

  1. Valná hromada jako schůze pro všechny členy ADSKC (členská schůze);

  2. představenstvo a

  3. revizor.

 2. Valná hromada

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ADSKC.

  2. Valná hromada se schází se v řádném termínu alespoň 1x v každém kalendářním roce. Mimořádně se Valná hromada sejde buď na základě rozhodnutí představenstva, nebo na základě žádosti dvou členů představenstva nebo na základě žádosti jedné třetiny členů ADSKC.

  3. Valnou hromadu svolává v souladu s předchozím odstavcem předseda představenstva nebo jeho dva jiní členové, pokud předseda představenstva včas nekoná. Mimořádná Valná hromada svolávaná na základě žádosti musí být svolána nejpozději do 60ti dnů od doručení takové žádosti.

  4. Valná hromada je svolána písemnou pozvánkou rozeslanou na příslušné adresy vždy nejméně 30 před termínem konání Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat určení místa a času konání Valné hromady a návrh jejího programu. Pokud je svolávána mimořádná Valná hromada, musí být v pozvánce též uvedeno, kdo o svolání takové Valné hromady požádal, nebo o ní rozhodl.

  5. Valná hromada, pokud byla řádně svolána, je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu zúčastněných členů, není-li ve Stanovách uvedeno jinak. Pokud se však na ní při oznámeném začátku jejího konání sejde méně než třetina členů, pak se její začátek posouvá do doby, než se sejde alespoň třetina členů, nanejvýš však o 30 minut. Po marném uplynutí 30 minut pak Valná hromada začíná své jednání za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

  6. Jednání Valné hromady řídí předseda představenstva, nebo jím určená jiná osoba.

  7. O návrzích, které byly v hlasovatelné formě uvedeny v písemné pozvánce (v návrhu programu) dle písm. d) tohoto odstavce, se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů, kdy hlasy na Valné hromadě nepřítomných členů, a to i jen v době hlasování, se vždy považují za hlasy souhlasící s předloženým návrhem. O návrzích neuvedených v pozvánce, které se v zásadě mohou týkat jen procedurálních záležitostí Valné hromady, se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že přidružená osoba nemá na Valné hromadě hlasovací práva.

  8. Valná hromada zejména:

 1. volí a odvolává členy představenstva;

 2. kontroluje dodržování cílů ADSKC a určuje další směry její činnosti v souladu se Stanovami;

 3. rozhoduje o Stanovách a jejich změnách;

 4. rušit další vnitřní předpisy ADSKC;

 5. rozhoduje o členských příspěvcích a stanoví jejich výši;

 6. rozhoduje o rozpočtu ADSKC;

 7. rozhoduje o případných odměnách statutárních orgánů ADSKC a dalších osob vyvíjejících činnost ve prospěch ADSKC;

 8. projednává a bere na vědomí výroční zprávy představenstva o činnosti a hospodaření ADSKC;

 9. volí a odvolává revizora ADSKC a schvaluje jeho revizní zprávu;

 10. rozhoduje o vyloučení člena či přidružené osoby;

 11. rozhoduje o způsobu urovnání sporů mezi členy nebo členy představenstva;

 12. rozhoduje o likvidaci a zrušení ADSKC.

 1. Představenstvo

  1. Představenstvo je výkonným orgánem ADSKC.

  2. Představenstvo má nejméně pět členů s tím, že Valná hromada volí členy představenstva z osob reprezentujících členy ADSKC vždy tak, aby počet členů představenstva byl lichý a alespoň jeden z jeho členů byl zástupcem krizového centra a jeden zástupcem denních stacionářů.

  3. Funkční období představenstva je dvouleté. Mandát člena představenstva se může libovolně opakovat.

  4. Mandát člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období, rezignací předloženou v písemné formě představenstvu, odvoláním Valnou hromadou, nebo smrtí. Rezignuje-li člen představenstva na svůj mandát, zanikne jeho mandát uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace představenstvu, pokud neuvede pozdější datum.

  5. Představenstvo může, pokud jeho počet neklesl pod polovinu, kooptovat na předčasně uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání Valné hromady, která zvolí nového člena. Kooptace musí probíhat vždy tak, aby byla zachována pravidla obsazení představenstva. Valná hromada následně může zvolit za člena představenstva i toho, kdo byl členem představenstva na základě kooptace.

  6. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Předseda a místopředsedové představenstva se pak stávají statutárními zástupci ADSKC. Jednání jménem ADSKC může činit předseda představenstva sám, nebo dva statutární zástupci společně. Předseda a místopředsedové představenstva mohou na svou funkci statutárního orgánu rezignovat pouze písemnou formou, a to při jednání Valné hromady. Rezignují-li předseda nebo místopředsedové představenstva na svou funkci, skončí jejich funkce okamžikem řádného oznámení této skutečnosti, pokud neuvedou pozdější datum zániku funkce. Předseda a místopředsedové představenstva mohou být ze své funkce Valnou hromadou též kdykoliv odvoláni.

  7. Předseda představenstva řídí činnost představenstva a nese za ni hlavní odpovědnost. V době nepřítomnosti předsedy plní úkoly předsedy místopředsedové představenstva.

  8. Jednání představenstva svolává a řídí předseda představenstva, nebo z důvodu nečinnosti předsedy, či je-li pověřen, místopředseda představenstva. Představenstvo může být svoláno jakoukoliv účinnou formou.

  9. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za šest měsíců.

  10. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud vykonává mandát nejméně 5 členů představenstva a na jeho jednání je přítomna alespoň třetina jeho členů vykonávajících mandát.

  11. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů představenstva nebo v případě rovnosti hlasů (z důvodu změny počtu členů představenstva) rozhoduje hlas předsedy představenstva. V neodkladných záležitostech lze hlasovat distančně, písemnou formou (při hlasování prostřednictvím e-mailu je třeba vždy u každé odpovědi zadat „Odpovědět všem“, aby e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu, kterým musí být návrh hlasování posílán společně. Iniciátor hlasování je povinen při takovém hlasování vždy „požadovat potvrzení o přečtení“ a oznámit výsledky hlasování všem členům předsednictva nejpozději do tří kalendářních dnů po skončení hlasování. Na nejbližším zasedání představenstva jsou členové informování o takto přijatých rozhodnutích od posledního jednání).

  12. Představenstvo zejména:

 1. volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy;

 2. je Valné hromadě odpovědné za řádné naplňování cílů ADSKC;

 3. rozhoduje o přijetí za člena nebo přidruženou osobu a navrhuje Valné hromadě jejich vyloučení;

 4. v souladu se Stanovami rozhoduje o konání Valné hromady;

 5. schvaluje vnitřní předpisy ADSKC, pokud není jejich schválení vyhrazeno Valné hromadě;

 6. je oprávněno zřídit odborné komise a jiné pracovní nebo poradní orgány, jejichž činnost může být hrazena z rozpočtu ADSKC, a které se představenstvu ze své činnosti zodpovídají;

 7. navrhuje Valné hromadě rozpočet ADSKC;

 8. předkládá Valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření ADSKC, jejíž součástí je i účetní závěrka.

 1. Revizor

  1. Revizor je kontrolním orgánem ADSKC.

  2. Funkční období revizora je dáno rozhodnutím Valné hromady.

  3. Mandát revizora je neslučitelný s mandátem člena představenstva a zaniká uplynutím funkčního období, rezignací předloženou v písemné formě Valné hromadě, odvoláním Valnou hromadou, nebo smrtí.

  4. Revizor zejména:

   1. minimálně jedenkrát ročně, vždy však před konáním výroční Valné hromady, provádí kontrolu účetnictví a přezkoumává účetní závěrku; ve své revizní zprávě pak podává Valné hromadě návrh na schválení nebo neschválení této účetní závěrky;

   2. Valné hromadě a představenstvu každoročně předkládá revizní zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti;

   3. dohlíží i jiným způsobem, jsou-li záležitosti ADSKC řádně vedeny;

   4. může nahlížet do účetních dokladů či ostatních písemností ADSKC a požadovat od členů představenstva či dalších osob vysvětlení k jednotlivým záležitostem;

   5. zjistí-li nedostatky, upozorní na ně předsedu představenstva a celé představenstvo.

V. Společná ustanovení o orgánech

 1. Jednání orgánů se mohou jejich členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní plnohodnotně (obraz i zvuk) sledovat celý průběh jednání.

 2. Je-li nějaké rozhodnutí orgánu ADSKC přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

 3. Je-li nějaký návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

 4. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou osobou, která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje nebo statutárním orgánem.

 5. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval.

VI. Fúze, zrušení, likvidace a zánik

 1. Při fúzi, rozdělení, likvidaci a zrušení ADSKC se postupuje v souladu s občanským zákoníkem, není-li pro konkrétní záležitosti v těchto Stanovách určeno jinak.

 2. Valná hromada svolaná za účelem rozhodnutí o fúzi, rozdělení, likvidaci, nebo zrušení je usnášeníschopná, účastní-li se jí více než 2/3 všech členů.

 3. K jednání o zrušení ADSKC musí být svolána mimořádná Valná hromada s jediným předmětem jednání, tj. o zrušení ADSKC. Pozvánka musí být prokazatelně doručena všem členům nejméně měsíc předem, důvod svolání musí být na pozvánce jednoznačně uveden.

 4. ADSKC zaniká výmazem ze Spolkového rejstříku

VII. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy ADSKC schválila Valná hromada dne 10.4.2018. Tyto Stanovy nahrazují v plném rozsahu Stanovy ze dne 22.3.2016.

Asociace denních stacionářů a krizových center